Cumartesi , 13 Nisan 2024

İŞKUR PROJELERİNİZİ BEKLİYOR

   İŞKUR, Engellilere Yönelik Hibe Desteği İçin Projelerinizi Bekliyor. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verilecektir.

   Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

DESTEKLENECEK PROJELER
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

   Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 30 Aralık 2015 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

DESTEĞİN KANUNİ DAYANAĞI

   Verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur.

   Söz konusu Fonun yönetimi, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşan Komisyon tarafından yerine getirilmektedir.

ENGELLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR

1- İŞKUR’a kayıtlı İŞSİZ olmak,2- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek, 3- 18 yaşını tamamlamış olmak, 4- Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, 5- Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, 6- İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek, 7- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, 8- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

ESKİ HÜKÜMLÜLERDE ARANILAN ŞARTLAR

1- İŞKUR’a kayıtlı İŞSİZ olmak, 2- 18 yaşını tamamlamış olmak, 3- Eski hükümlü olmak, 4- Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, 5- Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, 6- İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek, 7- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, 8- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. 9- Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesini Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletilmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmamaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

Engelliler; 1- Talep dilekçesi, 2- Başvuru Formu, 3- Kimlik fotokopisi, 4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği, 5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği, 6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa), 7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir), 8- İkametgâh durumunu gösterir resmi belge, 9- Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (resmi kurumlarca (hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi) aslı gibi yapılması gerekir), 10- Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge.

Eski hükümlüler: 1- Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı), 2- Başvuru Formu, 3- Kimlik fotokopisi 4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği, 5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği, 6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa), 7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı (en fazla brüt asgari ücretin on katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir), 8- İkametgâh durumunu gösterir resmi belge, 9- Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın