Çarşamba , 29 Mayıs 2024

DEMİRLİ’DE 4. LOT YOK

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Demirli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin bulunduğu alanın orada düzenlediği basın toplantısında 3. Ve 4. Lot alanlarının açılacağını, bununla ilgili Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı’nın istimlâk çalışmalarına başladığını, istimlâk yazılarını gönderdiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Radar Gazetesi olarak Büyükşehir Basın Dairesi yetkilisi Çiğdem Civrekoğlu kanalıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Vekili Serap Uluç’u ziyaret ettik. Demirli ile ilgili gündeme taşınan soruları sorduk ve cevaplarını istedik.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Vekili Serap Uluç’a “Demirli ile ilgili; 3. Ve 4. Lot alanları ile ilgili istimlâk konusunu, 3. Ve 4. Lot alanlarına neler yapılacağını ve 3. Lot Kamulaştırma kararını Bakanlık onayı alınmadan mı aldınız?” diye sorduk.

Daire Başkanı Uluç’un sorularımıza; “Planlamamızda sadece 3. Lot alanı bulunmaktadır. 3. Lot alanı içinde tarım arazilerinde herhangi bir kamulaştırma söz konusu olmayıp, “Orman Kanunun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği” doğrultusunda ihtiyaç duyulan 3. Lot Düzenli Depolama alanı yapımı için, tarafımıza orman alanında “Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir” cevabını verdi.

Daire Başkan Vekili Uluç’a, “Çevre Bakanlığı’nın çıkardığı yasaya göre 250.000 nüfusun altında olan yerlerde 31.12.2021 tarihinde, 250.000 nüfusun üstünde nüfusa sahip yerlerde 31.12.2020 tarihinde kaynakta geri dönüşüm ayrıştırması yapılacağına göre 3. Ve 4. Lota ihtiyaç var mıdır?” sorusunu yönelttik.

Daire Başkan Vekili Uluç’un sorumuza verdiği cevap; “Bahsedilen yasa “Sıfır Atık Yönetmeliği” olup, bütün atık bertaraf yöntemleri sonucu mutlaka geri dönüşümü, geri kazanımı ya da yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan atıklar kalmakta ve bu atıkların bertarafı için de düzenli depolama alanlarının kurulması gerekmektedir.

Zaten Sıfır Atık Yönetmeliği’nin “Genel esaslar” başlıklı 5. Maddesine göre de;

(3) Ayrı olarak biriktirilen atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncelikle geri dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması esastır.

(4) Atıkların maddesel veya enerji geri kazanımı amacıyla kullanılarak ekonomiye kazandırılması yaklaşımının öncelikli tercih edilmesi ve düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının azaltılması esastır.

Bu genel esaslar doğrultusunda Yönetmeliğin 9. Maddesi (2) fıkrası ile asıl görev, yetki ve yükümlülükler İlçe Belediyelerine verilmiş olup İlçe Belediyeleri;

a) Tüm faaliyetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslara uymakla,

b) Halkı, atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmekle,

c) Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışmalarda bulunmakla,

ç) Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmakla,

d) Atık getirme merkezlerinde biriktirilen atıklar ile evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetimini sağlamakla,

e) Toplanan atıkların öncelikli olarak maddesel geri dönüşüm ve diğer geri kazanım imkânlarının azami ölçekte değerlendirilmesini sağlamakla/sağlatmakla,

f) Geri dönüşümü/geri kazanımı mümkün olmayan atıkların nihai bertaraf işlemlerinde düzenli depolama yöntemini son seçenek olarak değerlendirmekle,

g) Sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm süreci kent konseyi gündemine dahil etmekle,

ğ) Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere, mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikalarını belirleyerek bu hususları stratejik planlarına ve bütçelerine yansıtmakla,

h) Yetkisi dahilinde sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında EK-1 listede tanımlanan uygulama takvimine uyarak mevcut atık yönetim hizmetlerini bu sisteme entegre etmekle,

ı) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle, sisteme ilişkin tam maliyet esaslı tarifeleri belirlemekle ve uygulamakla,

i) Kurulan sıfır atık yönetim sistemini konutlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesini sağlamakla,

j) Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla,

k) Belediyelerin mevcut atık yönetim hizmetleri ile belediye sınırlarında herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayan kişilerin faaliyetlerini kent konseyi gündeminde değerlendirerek sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak sureti ile yerel ölçekli yapılabilecek uygulamalar için belediye meclislerine önerilerde bulunulmasını sağlamakla,

l) Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle,

m) Toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle,

yükümlüdürler.

Yönetmeliğin (1) fıkrası doğrultusunda Büyükşehir belediyeleri sadece;

a) Büyükşehir entegre atık yönetim planını, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyumlu hale getirmekle,

b) İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

yükümlüdürler.

İlçe Belediyeleri tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği ne kadar iyi uygulanırsa düzenli depolama alanına giden atık miktarı da o kadar azalacak ve düzenli depolama alanlarına daha az ihtiyaç duyulacaktır.

Başkan Vekili Uluç açıklamasının sonunda ilçe belediyeleri tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği ne kadar uygulanırsa, düzenli depolama alanına giden atık miktarı da o kadar azalacak ve düzenli depolama alanlarına daha az ihtiyaç duyulacaktır” diyor. İlçe belediyelerinin atıkları kaynağında ayrıştırma çalışmalarına hız vermeleri, başlamamış olan belediyelerin buna bir an önce başlamaları gerektiğini, depolama alanlarının sadece büyükşehir belediyesinin çalışmasıyla azaltılamayacağını, bu alanların sıfıra indirgenmesi veya yok denecek kadar azaltılabilmesi için vatandaş, ilçe ve büyükşehir belediyesinin birlikte çalışması gerektiğini söylüyor. İlçe belediyelerinin bu çalışmalarla ilgili projelerini bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serap Uluç ile bu konuda bağlantı kurmamızı sağlayan Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi yetkilisi Çiğdem Civrekoğlu’na teşekkür ederiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu gezi direnişinin yıldönümünde gezi davasından hükümlü durumunda bulunanlara sahip çıkmak …

Bir yanıt yazın